شوراى اجرایى جایزه

جایزه‌ی ترانه‌ی افشین یداللهی، با همکاری نزدیک و مستمر موسسه انتشارات نگاه و توسط شورایی متشکل از اعضای فعال خانه‌ی ترانه که همه‌گی شاعر و ترانه‌سرا هستند برگزار می‌گردد.

آثار هیچ‌کدام از اعضای شورای اجرایی، هیات‌های انتخاب و داوری و دبیران جایزه در داوری شرکت داده نمی‌شوند